Zwroty i wymiana

1. Prawo odstąpienia od umowy dla klientów będących Konsumentami

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracane artykuły nie mogą mieć śladów użytkowania. 


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, lub dołączone do przesyłki).

Dane Sprzedawcy:
JFK PARTNER GROUP

ul. Odlewnicza 7

03-231 Warszawa

NIP 1180724207
tasma@jfk-partner.pl

 
 
2. Skutki odstąpienia od umowy dla klientów będących Konsumentami

1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności wraz z kosztami dostarczenia rzeczy (chodzi o koszty pierwotnej
wysyłki towaru, które zostały poniesione przez konsumenta).

2. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty zapakowania, koszty nadania przesyłki do sprzedawcy itd.).

3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego pierwotnie użył Konsument.Przy przelewach24 konsument poproszony jest o podanie numeru konta do zwrotu środków). Zmiana sposobu dokonania zwrotu płatności (np. zwrot bezgotówkowy w przypadku, gdy konsument płacił gotówką w momencie otrzymania przesyłki,  może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Konsumenta, przy czym zmiana ta nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik w §7 punkt 3 niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

7. Zwracany towar należy odesłać na adres: JFK PARTNER GROUP, ul. Odlewnicza 7,

03-231 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek/zwrotów przesłanych za pobraniem.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
k) zawartej w drodze aukcji publicznej
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy


3. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędących Konsumentami

1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w niniejszym regulaminie.  W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 
4. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości zwrotu lub wymiany towaru.